شرح وظايف دفاتر  بازرسي  ،  مديريت عملكرد  و امور حقوقي استانداي ها

1- ايجاد هماهنگي وتبادل اطلاعات با واحد هاي بازرسي و پاسخگويي به شكايات واحدهاي استاني  دستگاه هاي اجرايي مستقر به منظور حسن انجام وظايف محوله و ايجاد هماهنگي لازم درخصوص پاسخگويي به شكايات.

2- استقرار نظام مديريت عملكرد واحدهاي ستاد استانداري و فرمانداري ها وبخشداري ها مشتمل بر ارزيابي عملكرد سازمان، مديريت وكارمندان بمنظور تحليل عملكرد آنها و تبيين نتايج ارزيابي وارائه پيشنهادهاي اصلاحي وتهيه گزارش.

3- ارتباط مستمر با مركز مديريت عملكرد ، بازرسي و امور حقوقي وزارت كشور به منظور هماهنگي در نحوه استقرار نظام مديريت عملكرد در استانداري.

4- تنظيم برنامه بازرسي موردي و دوره اي واجراي آن ازطريق بازرسي هاي مالي و اداري.

5- انجام همكاري هاي لازم با گروه هاي بازرسي ونهادهاي قانوني كشور بمنظور حسن انجام وظايف محوله وايجاد هماهنگي در اين زمينه.

6- تنظيم گزارش از نتايج بازرسي هاي انجام شده و ارسال آن براي مراجع ذيربط.

7- دريافت و بررسي شكايات كتبي مراجعين ازكاركنان و واحدهاي تابعه استانداري و ديگر ادارات وتهيه گزارش جهت مقامات مافوق.

8- رسيدگي به شكايات ارزشيابي شوندگان وتهيه گزارش جهت ارائه به شوراي ارزشيابي به منظور صدور رأي قطعي درموارد اختلاف.

9- برنامه ريزي و اجراي ارزشيابي سالانه كاركنان استانداري و واحدهاي تابعه .

10-بررسي پيرامون صحت و يا سقم موارد مورد شكايت و پيگيري دراين زمينه جهت احقاق حق شاكي و صدور پاسخ كتبي به منظور اطلاع شاكي از نتيجه رسيدگي به شكايات.

11- بررسي و پاسخگويي به شكايات و تقاضاهاي مردم كه از طريق نهاد رياست جمهوري، سازمان بازرسي كل كشور ، وزارت كشور و ديگر ارگان هاي مسئول ارجاع مي گردد.

12- تهيه پيش نويس تصويبنامه ها و آيين نامه ها واساسنامه هاي لازم در ارتباط با استانداري و واحدهاي تابعه      ( فرمانداري ها ، بخشداري ها و ...) و ارائه به مركزمديريت عملكرد،بازرسي و امور حقوقي وزارت كشور براي سير مراحل تصويب.

13- تنظيم واظهار نظر دربارة متن قرارداد هاي استانداري و واحدهاي تابعه با اشخاص حقيقي و حقوقي.

14- بررسي و اظهار نظر نسبت به پيش نويس لوايح، تصويبنامه ها و آيين نامه ها واساسنامه هاي واصله از مركزمديريت عملكرد ، بازرسي و امور حقوقي وزارت كشور.

15- عضويت و شركت در جلسات ستاد تحول اداري، ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و كارگروه مبارزه با فساد و رشوه خواري استان.

16- طرح و پيگيري دعاوي حقوقي و كيفري استانداري و دفاع از آن در مراجع قانوني.

17- معاضدت قضايي ( اعم از طرح دعوا ،دفاع از دعوا، تهيه لوايح و مشاوره ) مديران و كاركنان استانداري، فرمانداري ها و بخشداري ها درخصوص دعاوي مرتبط با انجام وظايف اداري آنان در كليه مراجع قضايي، اداري ومحاسباتي.

18- همكاري با مركز مديريت عملكرد ،بازرسي و امور حقوقي وزارت كشور درخصوص كليه دعاوي كه در مركز عليه استانداران، فرمانداران يا نهادهاي مذكور طرح و يا از سوي آنان عليه اشخاص، ديگر مطرح مي شود.

19- انجام امور ثبتي ومستندسازي اموال منقول و غيرمنقول استانداري وطرح دعاوي مالكيت و تصرف و متفرع بر آنها و تملك اراضي و اماكن مورد نياز براساس قوانين موجود براي استانداري و واحدهاي تابعه.

20- تهيه و تنظيم گزارش هاي حقوقي مورد نياز استاندار و واحدهاي مختلف استانداري، معاونين و ساير مسئولين ذيربط و اظهار نظر مشورتي دربارة كليه مسائل حقوقي و قضائي استانداري، فرمانداري ها و بخشداري ها.

21- اظهارنظر وارائه راهكارقانوني مناسب نسبت به مسائل حقوقي واستعلامات مطروحه از استانداري، فرمانداري ها، بخشداري ها، شوراها و شهرداري ها.

22- پيشنهاد انجام مطالعات و تحقيقات و برگزاري نشستهاي حقوقي، ارتباط با مراكز علمي و استفاده از استادان و مشاوران حقوقي برجسته ومجرب، در راستاي وظايف ومأموريت هاي استانداري به واحد هاي ذي ربط در استانداري.

23- اظهار نظر نسبت به وضعيت اجراي قوانين و مقررات موضوعه وارائه گزارش لازم به مقامات ذيربط.

24- ارتباط مستمر با مركز مديريت عملكرد ، بازرسي و امور حقوقي وزارت كشور وارائه گزارش نوبه اي و ساليانه جهت هماهنگي امور مربوطه.

25- انجام ساير امور حقوقي و شركت در جلسات وكميسيون هاي مختلف كه از سوي مقامات مافوق ارجاع مي گردد.