• ماده 91  قانون مديريت خدمات كشوري درباره ممنوعيت رشوه ، سوء استفاده از مقام اداري و استفاده از هرگونه امتياز،تسهيلات،حق مشاوره،هديه و موارد مشابه است.