• ماده 91  قانون مديريت خدمات كشوري درباره ممنوعيت رشوه ، سوء استفاده از مقام اداري و استفاده از هرگونه امتياز،تسهيلات،حق مشاوره،هديه و موارد مشابه است.

 

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.