وظایف فرعی دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی

دفتر بازرسي مديريت عملكرد و  امور حقوقي استانداري در تشكيلات ذيل عضويت داشته و بر اساس شرح وظيفه خود در آنها فعاليت مي كند: 

 

1-    عضويت در  كارگروه توسعه مديريت استانداري

2-   عضويت در  كميته اصلاح ساختار، فرايندها و فناوري هاي مديريتي كارگروه توسعه مديريت استانداري

3-  عضويت در  كميته سرمايه انساني و فرهنگ سازماني كارگروه توسعه مديريت استانداري

4-  رياست و عضويت كميته مديريت عملكرد، سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم كارگروه توسعه مديريت استانداري

5-  عضويت در  كميته فناوري اطلاعات و توسعه دولت الكترونيك كارگروه توسعه مديريت استانداري

6-  عضويت در  هسته گزينش استانداري

7- عضويت در ستاد اربعين حسيني (در برهه مربوط)

8- عضويت در ستاد خدمات سفر (در برهه مربوط)

9- عضويت در ستاد انتخابات (در برهه مربوط)