فرم پیشنهاد بازرسی

شهروندان گرامی! شما می توانید در اینجا با تکیه بر تجارب خود از مراجعه به ادارات به ما پیشنهاد بدهید از کدام اداره و در چه موضوعی بازرسی انجام شود. (موضوعی که بررسی و حل آن می تواند از رخداد فساد جلوگیری کرده و یا باعث تسهیل ارائه خدمات در ادارات شود. )