آغاز دور جدید بازرسی های نامحسوس از ادارات و بيمارستان ها

آغاز دور جدید بازرسی های نامحسوس از ادارات و بيمارستان هابمنظور سنجش و ارزیابی وضعیت حقوق شهروندی دور جدید بازرسی های بازرسان استانداری آغاز می گردد.

محمدجواد رامشک مدیرکل دفتر بازرسی،مدیریت عملکرد و امور حقوقی با اعلام این خبر افزود: این بازرسی ها به صورت محسوس و نامحسوس از ادارات ،بيمارستان ها ،مراکز بهداشتی -درمانی و مراکز خدمات رسانی عمومی صورت خواهد گرفت.

 رامشک با اشاره به مصوبه شورای عالی امور اداری کشور درباره حقوق شهروندی اظهار داشت: بازرسی های جدید بمنظور سنجش و ارزیابی وضعیت حقوق شهروندی در ادارات و نهادها و در راستای وظایف ذاتی دفتر بازرسی ،مدیریت عملکرد و امور حقوقی برنامه ریزی شده است.

وی افزود: بمنظورایجاد هماهنگی و همکاری شایسته با بازرسان، آغاز دور جدید بازرسی ها به فرمانداران،بخشداران و شهرداران استان اطلاع رسانی شده است.