برگزاری نشست توجيهي سلامت اداري ،حقوق شهروندي و ارزيابي عملكرد

برگزاری نشست توجيهي سلامت اداري ،حقوق شهروندي و ارزيابي عملكردبمنظور مرور آخرين اقدامات در خصوص ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد بويژه اجراي مواد 91 و 92 قانون مديريت خدمات كشوري ،با برنامه ريزي دفتر بازرسي استانداري نشستي با حضور نمايندگان فرمانداري ها و دفاتر استانداري در تفت برگزار گرديد.

در اين نشست پس از توضيح بازرسان استانداري و نمايندگان دفاتر(سياسي،بحران،امنيتي،اجتماعي ،شهري، روستايي و امور اقتصادي) استانداري،كارشناسان ذيربط در فرمانداري ها به توضيح آخرين وضعيت و اقدامات فرمانداري درباره ارتقاي سلامت اداري،حقوق شهروندي وشاخص هاي اختصاصي ارزيابي عملكرد فرمانداري پرداختند.

شايان ذكر است با توجه به درخواست دفتر بازرسي وزارت كشور در اين نشست ،فرمانداري هاي استان  جهت ارائه مستندات عملكرد خود در حوزه سلامت اداري بويژه اجراي مواد 91 و 92 قانون مديريت خدمات كشوري اعلام آمادگي كردند.