ثث

ثث


    ايجاد هماهنگي و تبادل اطلاعات با واحدهاي بازرسي و پاسخگويي به شكايات واحدهاي استاني دستگاههاي اجرايي مستقر به منظور حسن انجام وظايف محوله و ايجاد هماهنگي لازم در خصوص پاسخگويي به شكايات.

دانلود قانون

 


  ماهنگي در خصوص نحوه استقرار در استانداري، فرمانداري و بخشداري هاي تابعه و ارتباط مستمر با مركز مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي وزارت كشور.

 


3.    ارزيابي عملكرد واحدهاي استانداري، فرمانداري ها و بخشداريها.
4.    تنظيم برنامه بازرسي دوره اي استانداري ،‌ فرمانداري ها و بخشداري ها و اجراي آن از طريق بازرسي هاي مالي و اداري
5.    انجام بازرسي هاي موردي از دستگاه هاي اجرايي با دستور مقامات مافوق


6.    انجام همكاري هاي لازم با گروه هاي بازرسي و نهادهاي قانوني كشور به منظور حسن انجام وظايف محوله و ايجاد هماهنگي در اين زمينه
7.    تنظيم گزارش از نتايج بازرسي هاي انجام شده و ارسال آن براي مراجع ذيربط.
8.    بررسي و پاسخگويي به شكايات و تقاضاهاي مردم كه از طريق نهاد رياست جمهوري، ‌سازمان بازرسي كل كشور، وزارت كشور و ديگر ارگان هاي مسئول ارجاع مي گردد.
9.    بررسي، اظهار نظر و تهيه پيش نويس تصويب نامه ها و آيين نامه ها و اساسنامه هاي لازم در ارتباط با استانداري و واحدهاي تابعه (فرمانداري ها و بخشداريها) و ارائه به مركز مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي وزارت كشور براي سير مراحل تصويب با همكاري واحدهاي ذيربط.
10.    عضويت و شركت در جلسات، كميته ها و كارگروه ها با مو