در راستای راهبرد تحرک بخشی به بازرسی ها برگزار شد؛

نشست مشترک دانشگاه علوم پزشکی و بازرسی استانداری

بمنظور تقویت رضایت مندی عمومی و در راستای راهبرد تحرک بخشی به بازرسی های فرابخشی امروز دوشنبه نشست مشترکی بین واحدهای دخیل در بازرسی های دانشگاه علوم پزشکی یزد و بازرسی استانداری برگزار گردید.

در این نشست برنامه کلی بازرسی های دانشگاه علوم پزشکی در حوزه بهداشت ،غذا و دارو و درمان  و موضوعات قابل بررسی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در نهایت بر تقویت تعامل بین بازرسی ها در جهت ایجاد رضایت عمومی بیشتر مورد تاکید حاضران قرار گرفت.

افزودن نظرات