گزارش مردمی

گزارش انواع فساد مانند رشوه ،سوء استفاده از مقام و .../ معرفی گلوگاه فساد / پیشنهاد اصلاح فرایند ارائه خدمات در دستگاه ها