حامد شیشه بری
مديركل دفتر فني، امور عمراني و حمل و نقل و ترافيك
شماره تماس : 03531112131

​​​​​​​d.fani@ostanyazd.ir
مجید صفی نیا
جلال ابویی 
سید شهاب الدین طباطبایی
محسن اردانی 
مصطفی انتظاری
سید محمد رضا مهدوی
محمود مجاهد
حسن جعفرزاده
محمد عسکری
سید رضا آیت اللهی
عباس حیدری مقدم 
زهرا هروی 
گلی پاکاری 
هادی یزدانی 
یاسر موحدین 
مهدی رجبی
محمد منتظر 
حبیب فاضلی ​​​​​​​
03531112272
03531112210
03531112437
03531112137
03531112227
03531112223
03531112433
03531112208
 -
03531112225
03531112423
03531112255
03531112131
03531112389
03531112426
03531112203
03531112219
03531112220
١- نظارت بر تهيه طرح هاي جامع، تفصيلي، توسعه شهري و طرح هاي هادي شهرهاي زير ٢٥ هزار نفر و شركت در كميسيون هاي مرتبط.
٢- كنترل و نظارت عاليه بر تعيين محدوده حريم شهرها و روستاها در اجراي طرح و پروژه هاي شهرسازي، عمراني و تفكيك اراضي استان و همچنين امور مرتبط با حاشيه نشيني و بافت هاي ناكارآمد شهري، مقاوم سازي ساختمان ها، ساخت و سازهاي غيرمجاز و ارائه گزارش لازم به دبيرخانه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و ساير مقامات مافوق.
٣- كنترل و بررسي موارد مرتبط با اجراي بندهاي ماده ٢٨ قانون برگزاري مناقصات « ه» و « ب» موضوع ترك تشريفات مناقصات دستگاه هاي اجرايي كه اعتبار استاني دارند.
٤- هماهنگي و هدايت دستگاه هاي اجرايي استان در جهت پيشبرد عمليات عمراني و استفاده از مصالح استاندارد و همچنين حوزه خدمات روبنايي از قبيل آب، برق، فاضلاب، گاز و مخابرات و رفع اختلاف بين آنها و همكاري در تدوين ضوابط و معيارهاي فني و نظارت عاليه منطبق با موازين، در اجراي پروژه هاي عمراني در چارچوب وظايف شوراي فني استان.
٥- نظارت بر رعايت حد مطلوب فضاي سبز در مناطق مختلف استان، متناسب با شرايط اقليمي و نظارت بر ارسال دستورالعمل هاي قانوني و فني مربوطه به شهرداري ها و دهياري ها به منظور اجرا، نظارت بر تهيه و تصويب و اجراي طرح هاي جداسازي آب شرب از فضاي سبز و همچنين پيگيري طرح هاي توسعه فضاي سبز موضوع تفاهم نامه بين وزارت جهاد كشاورزي و شهرداري ها.
٦- هدايت و تشكيل جلسات كميته ها و كميسيون ها و شركت در جلسات كارگروه و ساير كميسيون هاي مربوط از قبیل ماده 100، ٩٩ و همچنين رياست كميته هاي چهارگانه شوراي فني استان و انجام امور مرتبط.
٧- هدايت و نظارت عاليه بر اجراي برنامه هاي عمراني، واگذاري اراضي و ساخت و ساز براساس آيين نامه مربوطه و احداث بنا و تأسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها و همچنين نظارت بر توافقات پيرامون املاك و اراضي شهري و اعمال ماده ١٠١ قانون شهرداري ها.
٨- همكاري و برنامه ريزي در جهت ارتقاء كيفيت زيست محيطي كلانشهرها، كاهش آلودگي هاي زيست محيطي و حفاظت از منابع آب استان، از طريق كارگروه كاهش آلودگي هوا، شوراي
حفاظت منابع آب استان، شوراي عالي آب يا ساير ارتباطات مؤثر.
٩- تأمين موجبات همكاري و تعامل با سازمان نظام مهندسي استان در اجراي قانون سازمان نظام مهندسي و كنترل ساختمان، مقررات ملي ساختمان و همچنين امور مربوط به مشكلات مسكن
مهر، مسكن اجتماعي و اخذ گزارش هاي لازم از دبيرخانه، حسب مورد، موضوع كارگروه مسكن مصوبه ٣٨٥ هيأت وزيران.
١٠ - برنامه ريزي و هماهنگي به منظور حل مشكلات مربوط به حمل و نقل و ترافيك استان و شهرستان و بررسي تعيين تعداد وسايل نقليه همگاني مور دنياز استان و تعامل با دانشگاه و مؤسسات پژوهشي و تخصصي به منظور ارتقاء سطح فرهنگ ترافيك شهروندان.
١١ - نظارت بر به كارگيري ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري و استانداردهاي شهري و رعايت آيين نامه ها و ضوابط و ابلاغ دستورالعمل هاي مربوطه.
١٢ - انجام هماهنگي هاي لازم و پيگيري امور مربوط به ستاد مناسب سازي و تسهيل تردد معلولين جسمي- حركتي.
١٣ - سازمان دهي و ايجاد هماهنگي و همكاري بين دفتر فني و ساير دستگاه هاي اجرائي در سطح استان براي پيشبرد عمليات عمراني.
١٤ - سازمان دهي و انتخاب و اعزام كارشناسان به منظور كنترل و نظارت هاي فني برنامه هاي عمراني در سطح استان.
١٥ - شركت در جلسات كارگروه امور زيربنايي، گروه ماده ٥، ايمني راه ها، تعيين حريم، تبصره ١٠ ماده ١ حفظ اراضي كشاورزي، آب و كشاورزي، ماده ٨ محيط زيست، كارگروه مبارزه با زمين خواري، بازآفريني شهري.
١٦ - بسترسازي و فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي پرورش نيروي جايگزين با تأكيد بر مواردي از قبيل انتقال تجربيات، ارائه آموزش هاي لازم و مشاركت دادن در انجام امور، تفويض اختيار.
١٧ - شركت در گردهمايي ها، جلسات داخل و خارج از استان و دوره هاي آموزشي مرتبط.
١٨ - ارائه خط مشي و سازمان دهي فعاليت هاي دفتر، هدايت، هماهنگي، نظارت و ارزيابي عملكرد كاركنان تحت سرپرستي.