معرفی کارمندان دفتر مدیریت عملکرد،بازرسی و امور حقوقی :

 

​​​​​​​مدیرکل:  سید حسن سالاری

معاون بازرسی و امور حقوقی : جعفر برهانی 

معاون مدیریت عملکرد و ارتباطات مردمی : حبیب سلمانی