شهروندان گرامي براي انعكاس گزارش واقعي خود راجع به رشوه و سوء استفاده از مقام اداري و هر گونه فساد مي توانند به روش هاي ذيل اقدام نمايند:

1- حضور در دفتر بازرسي استانداري يزد

2- تماس با شماره 31112262

3- ارسال گزارش با نمابر شماره 36284959

4- مراجعه به آدرس اینترنتی :
https://bazrasi.ostanyazd.ir/salamat