صفحه اصلی پایگاه اینترنتی استانداری یزد

 

 

 

 

شرح وظايف و ماموريت هاي اساسي 

 

وظايف و ماموريت هاي اساسي دفاتر مديريت  عملكرد، بازرسي و امور حقوقي استانداري ها كه در تاريخ 6 /10 /95 به تاييد سازمان اداري و استخدامي كشور رسيده است به شرح ذيل مي باشد:

 

1. ايجاد هماهنگي و تبادل اطلاعات با واحدهاي بازرسي و پاسخگويي به شكايات واحدهاي استاني دستگاههاي اجرايي مستقر به منظور حسن انجام وظايف محوله و ايجاد هماهنگي لازم در خصوص پاسخگويي به شكايات.
 

2.هماهنگي در خصوص نحوه استقرار نظام مديريت عملكرد در استانداري، فرمانداري و بخشداري هاي تابعه و ارتباط مستمر با مركز مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي وزارت كشور.


3.ارزيابي عملكرد واحدهاي استانداري، فرمانداري ها و بخشداريها.


4.تنظيم برنامه بازرسي دوره اي استانداري ،‌ فرمانداري ها و بخشداري ها و اجراي آن از طريق بازرسي هاي مالي و اداري


5.انجام بازرسي هاي موردي از دستگاه هاي اجرايي با دستور مقامات مافوق


6. انجام همكاري هاي لازم با گروه هاي بازرسي و نهادهاي قانوني كشور به منظور حسن انجام وظايف محوله و ايجاد هماهنگي در اين زمينه


7. تنظيم گزارش از نتايج بازرسي هاي انجام شده و ارسال آن براي مراجع ذيربط.


8. بررسي و پاسخگويي به شكايات و تقاضاهاي مردم كه از طريق نهاد رياست جمهوري، ‌سازمان بازرسي كل كشور، وزارت كشور و ديگر ارگان هاي مسئول ارجاع مي گردد.


9. بررسي، اظهار نظر و تهيه پيش نويس تصويب نامه ها و آيين نامه ها و اساسنامه هاي لازم در ارتباط با استانداري و واحدهاي تابعه (فرمانداري ها و بخشداريها) و ارائه به مركز مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي وزارت كشور براي سير مراحل تصويب با همكاري واحدهاي ذيربط.


10.عضويت و شركت در جلسات، كميته ها و كارگروه ها با موضوع تحول اداري، ارتقاء سلامت اداري، مبارزه با فساد و رشوه و تكريم ارباب رجوع.


11.تنظيم و اظهار نظر درباره متن قراردادهاي استانداري و واحدهاي تابعه و وابسته با اشخاص حقيقي و حقوقي.


12. طرح و پيگيري دعاوي حقوقي و كيفري استانداري و دفاع از آن در مراجع قانوني.


13.معاضدت قضايي (اعم از طرح دعوا، دفاع از دعوا، تهيه لوايح و مشاوره) مديران و كاركنان استانداري، فرمانداري ها و بخشداريها در خصوص دعاوي مرتبط با انجام وظايف اداري آنان در كليه مراجع قضايي، اداري و محاسباتي.


14. همكاري با مركز مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي وزارت كشور در خصوص كليه دعاوي كه درمركز عليه استانداران، فرمانداران، بخشداران و واحدهاي تابعه طرح و يا از سوي آنان عليه اشخاص ديگر مطرح مي شود.


15.انجام امور ثبتي و مستندسازي اموال منقول و غير منقول استانداري و طرح دعاوي مالكيت و تصرف و متفرع برآنها و تملك اراضي و اماكن مورد نياز بر اساس قوانين موجود براي استانداري و واحدهاي تابعه و وابسته .


16.تهيه و تنظيم گزارش هاي حقوقي مورد نياز استاندار و واحدهاي مختلف استانداري، معاونين و ساير مسئولين ذيربط و اظهار نظر مشورتي درباره كليه مسايل حقوقي و قضايي استانداري، فرمانداري ها و بخشداري ها.


17.نظارت، ارزيابي و بازرسي از نحوه اجراي كليه ماموريت ها و وظايف استانداري و واحدهاي تابعه و وابسته و بازرسي از دستگاههاي اجرايي استان.


18. دريافت و بررسي شكايات كتبي مراجعين از كاركنان و واحدهاي تابعه استانداري و ديگر ادارات و تهيه گزارش جهت مقامات مافوق


19. بررسي پيرامون صحت و سقم موارد مورد شكايت و پيگيري در اين زمينه جهت احقاق حق شاكي و صدور پاسخ كتبي بمنظور اطلاع شاكي از نتيجه رسيدگي به شكايات.