شرح وظایف و مأموریت های اساسی دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی:

 

 1. ایجاد هماهنگی و تبادل اطلاعات با واحد های بازرسی و پاسخگویی به شکایات واحدهای استانی دستگاههای اجرایی مستقر به منظور حسن انجام وظایف محوله و ایجاد هماهنگی در خصوص پاسخگویی به شکایات .
 2. هماهنگی در خصوص نحوه استقرار در استانداری ، فرمانداری و بخشداری های تابعه و ارتباط مستمر با مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور
 3. ارزیابی عملکرد واحد های استانداری، فرمانداری ها و بخشداری ها
 4. تنظیم برنامه بازرسی دوره ای از واحدهای استانداری، فرمانداری ها و بخشداری ها و اجرای آن از طریق بازرسی های مالی و اداری .
 5. انجام بازرسی های  موردی از دستگاه های اجرایی استان
 6. انجام همکاری های لازم با گروه های بازرسی و نهادهای قانونی کشور به منظور حسن انجام وظیفه محوله و ایجاد هماهنگی در این زمینه .
 7. تنظیم گزارش از نتایج بازرسی های انجام شده و ارسال آن برای مراجع ذیربط.
 8. بررسی و پاسخگویی به شکایات و تقاضاهای مردم که از طریق نهاد ریاست جمهوری ، سازمان بازرسی کل کشور ، وزارت کشور و دیگر ارگان ها ی مسئول ارجاع می گردد.
 9. بررسی ، اظهار نظر و تهیه پیش نویس تصویبنامه ها و آیین نامه ها و اساسنامه های لازم در ارتباط با استانداری و واحدهای تابعه (فرمانداری ها و بخشداری ها ) و ارائه به مرکز مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور برای سیر مراحل تصویب با همکاری واحد های ذیربط.
 10. عضویت و شرکت در جلسات کمیته ها و کارگروه های ذیربط
 11. تنظیم و اظهار نظر درباره متن قراردادهای استانداری و واحد های تابعه و وابسته با اشخاص حقیقی و حقوقی.
 12. طرح پیگیری دعاوی حقوقی و کیفری استانداری و دفاع از آن در مراجع قانونی.
 13. معاضدت قضایی (اعم از طرح دعوا، دفاع از دعوا، تهیه لوایح و مشاوره ) مدیران و کارکنان استانداری ، فرمانداری ها و بخشداری ها در خصوص دعاوی مرتبط با انجام وظایف اداری آنان در کلیه مراجع قضایی، اداری و محاسباتی.
 14. همکاری با مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور در خصوص کلیه دعاوی که در مرکز علیه استانداران، فرمانداران، بخشداران و واحدهای تابعه طرح و یا از سوی آنان علیه اشخاص دیگر مطرح می شود.
 15. انجام امور ثبتی و مستند سازی اموال منقول و غیر منقول استانداری و طرح دعاوی مالکیت و تصرف و متفرع بر آنها و تملک اراضی و اماکن مورد نیاز براساس قوانین موجود برای استانداری و واحد های تابعه و وابسته .
 16. تهیه و تنظیم گزارش های حقوقی مورد نیاز استاندار و واحدهای مختلف استانداری ، معاونین و سایر مسئولین ذیربط و اظهار نظر مشورتی درباره کلیه ی مسائل حقوقی و قضایی استانداری ، فرمانداری ها و بخشداری ها .
 17. نظارت، ارزیابی و بازرسی از نحوه ارائه کلیه ماموریت ها و وظایف استانداری و واحد های تابعه و وابسته و بازرسی از دستگاه های اجرایی استان .
 18. دریافت و بررسی شکایات کتبی مراجعین از کارکنان و واحدهای تابعه استانداری و دیگر ادارات و تهیه گزارش جهت مقامات مافوق .
 19. بررسی پیرامون صحت و سقم موارد مورد شکایت و پیگیری در این زمینه جهت احقاق حق شاکی و صدور پاسخ کتبی بمنظور اطلاع شاکی از نتیجه رسیدگی به شکایات .
 20. ایجاد ارتباطات موثر مردمی در بستر سامد و از طریق سرشماره 111 به شرح ذیل:
   - 
  نظارت بر دریافت، ثبت، تفکیک و ارجاع درخواست های مردمی به دستگاهای استانی و فرااستانی از طریق سامانه ارتباط الکترونیکی (سامد) یا خارج از سامانه الکترونیک
  - ارائه مشاوره و راهنمایی به متقاضیان تلفنی و حضوری
  - اطلاع رسانی به متقاضیان از مرجع پاسخگویی
  - پیگیری و نظارت تا حصول نتیجه با رویکرد حل مسئله
  - نظارت بر عملکرد و ایجاد هماهنگی بین دستگاهها از منظر پاسخگویی
  - تهیه و تنظیم گزارشهای تحلیلی در بازه های زمانی مختلف از درخواست های سامد
  - انجام هماهنگی لازم جهت برقراری ارتباط مستقیم و بر خط مسئولین استانی با مردم از طریق تلفن 111.
  -
  برگزاری جلسات ملاقات مردمی استاندار
  - انجام امور مربوط به ثبت، ارجاع و پیگیری نامه های دریافتی  در سفرهای مقامات